Polityka prywatności


Polityka prywatności Frenzy sp. z o.o.


1. DEFINICJE

1.1. Administrator albo Frenzy – Frenzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 47, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000540903, NIP: 5213687816, REGON: 360717489, e-mail: sekretariat@frenzy.pl.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym – jeśli pozwalają na identyfikację Użytkownika – IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii.

1.3. Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookies lub innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z

Serwisu przez Użytkownika.

2.2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym IP urządzenia, dane o urządzeniu, identyfikator internetowy, dane geolokalizacyjne oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. Pliki cookies oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies oraz podobne technologie w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

2.3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator może zbierać dane geolokalizacyjne, które służą do określania położenia Użytkownika w sytuacji, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcji (m.in. wyświetlania informacji o aktualnej pogodzie w okolicy). Serwis informuje Użytkownika o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych podczas instalacji na urządzeniu mobilnym. Serwis nie śledzi, nie zapamiętuje i nie przekazuje na inne serwery danych geolokalizacyjnych Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zbieranie danych geolokalizacyjnych przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub całkowicie wyłączyć usługi geolokalizacyjne w ustawieniach swojego urządzenia. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Serwisu może dochodzić do zbierania danych geolokalizacyjnych, informacja o ich zbieraniu jest zawarta w regulaminie Serwisu.

2.4. W przypadku, gdy korzystanie z Serwisu jest możliwie bez konieczności zakładania konta przez Użytkownika, korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzane dane obejmują informacje o korzystaniu z Serwisu.2.5. W przypadku, gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak

2.5. W przypadku, gdy w ramach Serwisu dostępne są dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość zamówienia newslettera lub skorzystania z formularza kontaktowego, odpowiednie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zakresu przetwarzanych danych, dostępne będą przy ich zbieraniu na potrzeby tych funkcjonalności i opisane w ramach formularzy.


3. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

3.1. W związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane są pliki cookies lub podobne technologie w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, usprawniania jego działania,  profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.

3.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.), w czasie korzystania z Serwisu, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) mogą wykorzystywać w różnych celach.

3.3. Podobne do cookies technologie to m.in. local storage, session storage, oraz service workers, które działają w następujący sposób: technologia wykorzystująca wydzieloną część pamięci przeglądarki służącej do przechowywania danych zapisywanych przez serwis.

3.4. Dla uproszczenia, pliki cookies i podobne technologie, dalej zwane będą łącznie "plikami cookies".

3.5. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies lub podobnych technologii, z uwagi na czas ich życia:

3.5.1. sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się przez Użytkownika albo opuszczenia Serwisu;

3.5.2. stałe – pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookies w terminie określonym w specyfikacji pliku cookies.

3.6. Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi (np. analityczne i statystyczne) mogą wykorzystywać pliki cookies w różnych celach, które można podzielić na następujące kategorie.

3.6.1. Cookies wymagane, niezbędne do korzystania z serwisu:

a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),

b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),

c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),

d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),

3.6.2. Cookies funkcjonalne, ułatwiające korzystanie z serwisu:

a) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

b) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych – są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

3.7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce, z zastrzeżeniem że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

3.8. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest poprzez wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, Użytkownik może samodzielne zarządzać ustawieniami prywatności, w tym plikami cookies, w szczególności poprzez akceptację plików cookies, zmianę ustawień plików cookies oraz blokowanie albo usuwanie plików cookies. Sposób i zakres zmian ustawień prywatności, zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Użytkownik korzysta. Szczegółowe informacje dotyczące zmian ustawień prywatności, dostępne są na stronach tych dostawców.


4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu:

4.1. upubliczniania profili podopiecznych i ich opiekunów prawnych – na podstawie art. 9 ust 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;

4.2. zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

4.3. zawarcia i wykonania umowy darowizny w przypadku darczyńców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

4.4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności rozliczenia darowizny;

4.5. realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:

4.5.1. wysyłka newslettera w przypadku elektonicznej wysyłki, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę na gruncie odrębnych przepisów, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z działalnością Frenzy,

4.5.2. wykrywanie i eliminowanie nadużyć,

4.5.3. cele wewnętrzne związane z działalnością Frenzy, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.

4.6. Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie, w przypadku jego posiadania, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

5.2. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookies należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookies. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookies należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji. Usunięcie plików cookies będzie skutkować usunięciem ustawień Serwisu.


6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1. sprostowania danych – jeśli podczas zbierania danych wkradł się do nich błąd albo jeśli dane się zmienią, Użytkownik ma prawo podać poprawne i aktualne dane, a Administrator poprawi je lub zaktualizuje;

6.1.2. dostępu do danych – Użytkownik może skorzystać z tego prawa, jeśli chce się dowiedzieć, jakie dane przetwarzamy o nim;

6.1.3. usunięcia danych, zwane też "prawem do bycia zapomnianym" – jeśli Użytkownik uzna, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem ich usunięcia;

6.1.4. ograniczenia przetwarzania danych – jeśli Użytkownik ma wątpliwości czy Administrator przetwarza dane prawidłowo, ma prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;

6.1.5. przenoszenia danych – Użytkownik może otrzymać i przenieść od Administratora do innego podmiotu dane, które dostarczył Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

6.1.6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;

6.1.7. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania danych w każdym momencie i bez podania przyczyny; wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne. Użytkownik może wycofać zgody poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej, w której zgody zostały zebrane.

6.2. Celem rozpatrzenia wniosku o realizację powyższych praw, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Użytkownika, w sytuacji, kiedy wymaga tego wniosek, co pozwala zapobiegać ujawnieniu informacji o Użytkowniku osobom nieuprawnionym.

6.3. Użytkownik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. ODBIORCY DANYCH

7.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy ESE ENTERTAINMENT.


8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8a. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYROKIEM TSUE W SPRAWIE SCHREMS II

W określonych sytuacjach niektóre rozwiązania techniczne, m.in. wykorzystywane w Serwisie, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że dane osobowe Użytkowników przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców - także na terytorium USA. Do partnerów takich należą m.in. Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE w miejsce tzw. Tarczy Prywatności unieważnionej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (Informacja FB, informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy Unii Europejskiej nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.


9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


10. DANE KONTAKTOWE

10.1. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: Frenzy sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, (02-672) Warszawa, e-mail: sekretariat@frenzy.pl.

10.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (Paweł Kosiacki), z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iodo@frenzy.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Administratora z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".


11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

11.1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 27.03.2022 r.

PARTNERZY